Kumpulan Lirik Tembang Dolanan Bahasa Jawa

KUMPULAN LIRIK TEMBANG DOLANAN
BAHASA JAWA

Kumpulan Lirik Tembang Dolanan Bahasa Jawa  : Indonesia adalah negara dengan sejarah yang panjang dan kaya akan seni budaya, termasuk di antaranya permainan anak-anak seperti dolanan yang merupakan permainan anak-anak dari akar budaya Jawa. Dolanan berasal dari kata dolan yang artinya bermain, suatu hal yang sangat tidak terpisahkan dari perkembangan fisik dan mental anak-anak.

Melalui dolanan, anak-anak sambil bermain sekaligus belajar bernyanyi, melakukan gerakan secara fisik, serta bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Ditambah lagi lirik lagu dolanan banyak yang mengandung pesan pendidikan moral dan nasehat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, lambat-laun tapi pasti anak-anak sekarang cenderung di manjakan oleh permainan-permainan hasil teknologi modern sehingga anak-anak sekarang terutama di kota-kota besar, anak-anak sekarang cenderung lebih banyak bermain game sendirian baik di depan televisi maupun berbagai gadget lainnya sehingga tidak mengenal dengan tembang-tembang dolanan seperti waktu kita kecil dulu.

Dengan demikian bisa dipastikan dengan adanya pergeseran era perkembangan zaman seperti pada saat sekarang ini anak-anak sudah tidak mengenal lagi dengan tembang-tembang dolanan anak, mereka lebih mengenal dengan permainan-permainan yang sifatnya modern. 

Untuk itu tidak ada jeleknya pada kesempatan kali ini kami mencoba merilis artikel tembang dolanan anak berupa Kumpulan Lirik Tembang Dolanan Bahasa Jawa  yang bisa anda liat dan download  seperti di bawah ini.

Jago Kluruk
Ing wayah esuk, jagone kluruk
Rame swarane pating kemruyuk
Wadhuh senenge sedulur tani
Bebarengan padha nandur pari
Srengenge nyunar kulon prenahe
Manuke ngoceh ana wit-witan
Paling cemruwit rame swarane
Tambah asri donya saisine
Lumbung Desa
Lumbung desa pra tani padha makarya
Ayo dhi, njupuk pari nata lesung nyandhak alu
Ayo yu, padha nutu yen wis rampung nuli adang
Ayo kang, dha tumandang yen wus mateng nuli madhang

Witing Klapa
Witing klapa jawata ing ngarcapada
Salugune wong wanita
Adhuh ndara kula sampun njajah praja
Ing Ngayogya Surakarta.
Lesung Jumengglung
Lesung jumengglung
Sru imbal-imbalan
Lesung jumengglung
Manengker mangungkung
Ngumandhang ngebegi
Sajroning padesan
Thok thok thek thok thok gung
Thok thok thek thok thek thok gung
Thok thok thek thok thok gung
Thok thok thek thok thek thok gung

Kembang-Kembang
Kembang blimbing mbing maya-maya ya
Kembang pelem wujude ingklik ketela
Kembang kacang lan kara padha kupune, lha kae
Kembang pring blas-blasan kaya carange
Kembang jambu lan randhu metu karuke, lha kae
Dhasar blanggreng Si kopi pemacakira
Dhendheng Kenthing
Dhendheng kenthing thing
Sambel lonthang thang
Kakang mendhak yen mendhak ulung-ulungan
Jenang telaka gendhis mawi kalapa, aoa
Caosena temanten krenteg kawula
Benguk wana kecipir wungu kembange, aoe
Rowa rawe temanten ketemu sore.
Turi-turi putih
Ditandur neng kebon agung
Duwe bojo ora tau mulih
Sabane mung turut warung
Mbok ira-rnbok ira
Mbok ira kembange apa
Kembang-kembang mlathi
Ditandur neng tamansari
Anak bojo kudu diopeni
ing tembene bisa migunani
Mbok ira-mbok ira
Mbok ira kembange apa
Gundhul Pacul
Gundhul-gundhul pacul-cul gembelengan
Nyuunggi-nyunggi wakul-kul sempoyongan
Wakul ngglempang segane dadi saratan
Wakul ngglem pang segane dadi saratan

Barat Gedhe
Cempe-cempe barata sing gedhe
Dak upahi duduh tape
Cempa-cempa barata sing dawa
Dak upahi duduh klapa
Cemper-cemper barata sing banter
Dak upahi duduh lemper
Bulan Gedhe
Bulan bulan gedhe ana santri menek jambe
Ceblokna saklining wae
Mumpung jembar kalangane
Mumpung gedhe rem bulane
Suraka-surak hiyo
Tokung
Tokung-tokung wek wek wek
Angon bebek pinggir dalan gung
Sing ngadhangi Mbok Kaki Mandraguna
Dak are-are bebek asetokung-tokung

Cublak-cublak Suweng
Cublak-cublak suweng
Cublak-cublak suweng
Suwengi si gulender
Mambu katundhung gudel
Pak empong orong-prong
Pak empong orong-prong
Sir sir plok kedhele gosong sir sir
Sir sir plok kedhele gosong sir sir

Tul Jaenak
Tul jaenak jae jatul jaidi
Kontul jare banyak ndoge bajul kari siji
A bang-abang gendera Landa
Wetan sithik kuburan mayit
Klambi abang nggo tandha mata
Wedhak pupur nggo golek dhuwit
Lindri
Lindri adang telung kathi
Lawuhe bothok ten
Njur dipenet-net
Njur diemplok-plok
Ya mak telep-lep
Pacak gulu janggreng
Adhuh yayi sendhal pancing
Kembang Jambu
Kembang jambu karuk
lintang rina jare esuk
jenang tela gethuk
omah jaga aran cakruk
pitik mabur kuwi manuk
Gajah-Gajah
Gajah-gajah, kowe takkandhani jah
Mata kaya laron kuping ilir amba-amba
Kathik nganggo tlale
Buntut cilik tansah kopat-kapit
Sikil kaya bumbung
Sasolahmu megang-megung
Te Kate Dipanah
Te kate dipanah
Dipanah ngisor gelagah
Ana manuk ondhe-ondhe
Bok Sri bombok bok ri kate
E, Dhayohe Teka
E, dhayohe teka, e, gelarna kiasa
E, klasane bedhah, e, tambalen jadah
E, jadahe mambu, e, pakakna asu
E, asune mati, e, cemplungna kali
E, kaline banjir, e, kelekna pinggir

Paman Guyang Jaran
Paman guyang jaran, e e ana apa
Ngriku wau wonten popok beruk keli, e ora ana
Nggonku neng kene wus suwe
Tan ana suket kumledhang
Amung wong kang ngguyang sapi
Takonana ya dhuk
Manawa uninga

Mbok Uwi
Mbok uwi rujak nanas
Kumpul-kumpul aneng gelas
Ya bapak ya ndara
Adhem panas rasane
Wong ngombe upas
Mas sinangkling suwasa inten berlean
Kit-kit, kit methakil
Cagak awak jare sikil
Sepuran
Sinten nunggang sepur lunga nyang Kediri
Wong niki sepur dhur bayare setali
Sapa trima nggonceng konangan kondhektur
Yen didhendha kenceng napa boten kojur
Sinten nunggang sepur lunga dhateng Nganjuk
Sinten pengin makmur aja seneng umuk.

Jamuran
Jamuran ya gegethok
Jamur apa ya gegethok
Jamur gajih brejijih saara-ara
Sira badhe jamur apa?
Menthog Menthog
Menthog -menthog, takkandhani
Mung rupamu angisin-isini,
Mbok ya aja ngetok
Ana kandhang wae
Enak-enak ngorok
Ora nyambut gawe
Menthog-menthog, mung lakumu
Megal-megol gawe guyu
Irisan Tela
Ris irisan tela la la la
Madu sari ri ri ri
Manuke podhang unine kuk angkukan
Unine kuk angkukan, unine kuk angkukan

Rujak Nanas
Mbok uwi rujak nanas
Kampul kampul aneng gelas
Ya bapak ya ndara
Adhem panas rasane wong ngombe upas
Oas mas sinangkling suwasa in ten barleyan
Ku ku ku methakil
Cagak awak jare sikil
Sluku Sluku Bathok
Sluku sluku bathok, bathoke ela elo
Si rama menyang kutha, leh olehe payung mutha
Mak jenthit lololobah, wong mati ora obah
Yen obah medeni bocah, yen urip goleka dhuwit
Buta Buta Galak
Buta buta galak, solahe lunjak-lunjak
Ngadeg jingklak-jingklak, nungkak kanca nuli nandhak
Ngadeg bali maneh, rupane ting celoneh
Iku buron aneh dak sengguh buron kang remeh
La wong kowe we we sing marah-marahi
La wong kowe we we sing marah-marahi
Hi hi aku wedi, ayo kanca ngajak bali
Kae lo kae lo mripati plerak-plerok rok rok
Kae lo kae lo kulite ambengkerok rok rok
Ya kulite ambengkerok
Kidang Talun
Kidang talun mangan kacang talun
Mil kethemil mil kethemil
Si kidang mangan lembayung

Tikus Pithi
Tikus pithi duwe anak siji
Cit cit cuwit, cit cit cuwit
Si tikus mangani pari
Gajah Belang
Gajah Belang saka Tanah Plembang
Nuk renggunuk, nuk renggunuk
Gedhemu meh padha gunung
Sar Sur Kulonan
Sar Sur Kulonan, mak mak gemake rete te
Dak uyake rete te, dak uyake rete te
Yen kecandhak dadi gawe
Musuh mesthi mati, musuh mesthi mati
Dak bedhile mimis wesi
Mong mong jlegur, mong mong jlegur
Suwe ora jamu
Suwe ora jamu
Jamu godhong tela
Suwe ora ketemu
Ketemu pisan gawe gela
Suwe ora jamu
Jamu godhong keningkir
Suwe ora ketemu
Ketemu pisan dadi pikir
Gethuk
Sore-sore padhang bulan
Ayo kanca padha dolanan
Rene-rene bebarengan
Rame-rame e do gegojekan
Kae-kae rembulane
Yen disawang kok ngawe-awe
Kaya-kaya ngelingake
Kanca-kanca ja turu sore-sore
Gethuk asale saka tela
Mata ngantuk iku tambane apa
Gethuk asale saka tela
Yen ra mathuk atine rada gela
Ja ngono mas aja-aja ngono
Kadung janji mas
Aku mengko gela
Gambang Suling
Gambang suling ngumandhang swarane
Thulat-thulit kepenak unine
Unine mung nrenyuhake bareng lan kentrung
Ketipung suling sigrak kendhange
Ilir-ilir
Ilir-ilir ilir-ilir
tandure wus sumilir
tak ijo royo-royo
tak sengguh temanten anyar
cah angon cah angon
penekna blimbing kuwi
lunyu-lunyu penekna
kanggo mbasuh dodotira
dodotira kumitir bedhah ing pinggir
domdomana jrumatana
kaggo seba mengko sore
mumpung padhang rembulane
mumpung jembar kalangane
ya surak asurak hiyo.
Jineman Uler Kambang
Sun pepuji dadi putri kang utami
Sayuk-sayuk sayuk rukun sakancane
Ia lali lho mas kowe
Gotong-royong nyambut gawe, ya mas…..
Kang den udi
Leluhure bangsa kita
Brambang sasen lima
Berjuang labuh negara
Brambang sasen pitu
Berjuang kudu bersatu
Ora butuh kae-kae, ya mas..
Ora butuh kae-kae
Butuhku mung nyambut gawe
Tempe tahu gula Jawa
Butuhku sabar narima
Gugur Gunung
Ayo kanca ayo kanca ngayahi karyaning praja
Kono-kene kono-kene gugur gunung tandang gawe
Sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane
Lila lan legawa kanggo mulyaning negara
Siji loro telu pa pat bareng maju papat-papat
Diulang-ulungake murih enggal rampunge
Holopis kuntul bariss holopis kuntul baris
Holopis kuntul baris holopis kuntul baris
Wajibe Dadi Murid
Wajibe dadi murid
Ora kena pijer pamit
Kejaba yen lara, lara tenanan
Ra kena ethok-ethokan
Yen wis mari bali neng pamulangan
Ja nganti mbolos-bolosan
Mundhak dadi bocah bodho
Pie-n ga-plengo kaya kebo
Mahesa Kurda
Kalamun cinandra pan yayah mahesa kurda
Bendhe umyung tengara budhale wadya
Kang tinata carub wor dadi sajuga
Sang panganjur aba-aba nabuh tambur
Teteg ajeg suling peling nut wirama
Bidhal Gumuruh
Enjing bidhal gumuruh
tambur suling gang maguru ngungkung binarung ing krapyak
myang watang agathik
kang kapyarsa swaranipun
lir ombaking samudra rob
Bala Kuswa
enjing bidhab gumuruh
saking jroning praja
gunging kang bala kuswa
aba busananira lirr surya wedalira
saking jaladri arsa madangi jagad
duk mungup-mungup aneng
sakpucaking wukir
marbabak bang sumirat
keneng soroting surya
mega lan gunung-gunung
Singa Nebak
Sigra mangsah lumampah anut wirama
getar tambur bendhene munya angungkung
suling sesauran selompret tetep mindhiki
Ladrang Clunthang
Tindake sang pekik, mandhap saking gunung
Anganti repat panakawan catur
Kang anembe mulat ngira dewa ndharat
Get er petrek-petrek pra endhang swarane
Anjawat angawe-awe ngujiwat
Solahe mrih dadya sengseme.
Dhuh raden sang abagus,
Mugi keparenga pinarak wisma kula
Amethika sekar miathi, arum amrik wangi
Kageina cundhuk sesumping, Sangsangan hamimbuhi
Mencorong cahya ndhika raden                    
Padha nyawiji
Ayo padha nyawiji
Tuwa mudha jaler estri
Sayuk eka kapti
Bareng dha tumandang nyukupi
Sandhang pangan kita sami
Nanging aja ana kang korupsi
Yen padha korupsi
Negarane rugi kang sayekti
Ibu Pertiwi
Paring boga lan sandhang kang murakabi
Paring rejeki manungsa kang bekti
Ibu pertiwi, ibu pertiwi
Sih sutresna kang sesami
Ibu pertiwi kang adil luhuring budi
Ayo sungkem mring ibu pertiwi
Jaranan
jaranan-jaranan jarane jaran teji
sing numpak ndara bei
sing ngiring para mantri
jeg jeg nong..jeg jeg gung
prok prok turut lurung
gedebug krincing gedebug krincing
prok prok gedebug jedher
Pitik Tukung
 Aku duwe pitik, pitik tukung
saben dina, tak pakani jagung
petok gogok petok petok ngendhog siji
tak teteske,kabeh trondhol dhol dhol
tanpa wulu,megal-megol gol gol gawe guyu

Kupu Kuwi
Kupu kuwi dak incupe
Mung aburmu ngewuhake
Ngalor ngidul ngetan bali ngulon
Mrana-mrene mung saparan-paran
Sapa bisa ngincupake
Mentas menclok cegreg
Nuli mabur bleber
Ontong Ontong Bulong
Ontong-ontong bolong
adu merak adu sapi,
mecah-a ndhog-e siji
Ontong-ontong bolong
adu merak adu wedhus
mecah-a ndhog-e satus
Yeg uyeg ranti, ana bebek pinggir kali
serontang seranting mbok nyai nyolong gunting
guntinge mbok cemara, thithit thuwit kembang apa?

Gotri Nogosari
gotri legendri nogosari, ri
riwul iwal- iwul jenang katul, tul
tulen olen-olen dadi manten, ten
tenana besuk gedhe dadi opo, pooo
podheng mbako enak mbako sedheng, dheng
dhengklok engklak-engklok koyo kodok kodok
dokter naik motor muter-muter, ter
teruslah belajar biar pintererrr,, eerr

Mari sahabat-sahabat baik ku kita melihat kebelakang ketika kita masih usia anak-anak, betapa terkesan sekali waktu kita masih kecil, dimana setiap menjelang malam banyak berkumpul anak-anak kecil bermain sambil mengumandangkan lagu-lagu dolanan yang di nyanyikan oleh anak-anak pada waktu itu, disamping sebagai tembang dolanan sebagai iringan ketika sedang bermain, lagu-lagu tembang dolanan anak khususnya tembang-tembang dolanan jawa syarat dengan pendidikan dan pitutur-pitutur luhur buat  anak-anak kita.

Demikian beberapa Kumpulan Lirik Tembang Dolanan Bahasa Jawa yang bisa saya sampaikan, dan apabila saudara-saudaraku  berkeinginan mendapatkan file nya dapat download :   DI SINI

Terima kasih atas kunjungannya.


Belum ada Komentar untuk "Kumpulan Lirik Tembang Dolanan Bahasa Jawa"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel